REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AXER SPORT Sp. z o.o Sp. komandytowa  obowiązujący od 2014-12-25

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa działający pod adresem www.axersport.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego.

 

Właścicielem sklepu jest Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Nip 678 317 32 27, Regon 369690846

2. Sklep internetowy Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski i Unii Europejskiej.

 

Adres do korespondencji/adres do zwrotu towaru

ul.Glinik 193, 31-990 Kraków

 

Konto bankowe sprzedawcy 

ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 30 1050 1445 1000 0022 9176 3700

 

3. Wszelkie zapytania mogą być kierowane na adres biuro@axersport.pl.

Kontaktowe nr tel.12 645 60 00, 12 648 80 90

Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17

 

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient (Zamawiający)– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod WWW.AXERSPORT.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa a Klientem, zawierana

z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

III. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na ul. Glinik 193, 31-990 KRAKÓW.

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Sklep internetowy, działający pod WWW.AXERSPORT.PL, prowadzony jest przez Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

3.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

3.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer, Firefox, Opera etc.

3.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

3.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu WWW.AXERSPORT.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

 

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową WWW.AXERSPORT.PL, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

Podczas składania zamówienia wymagane jest określenie nazwy, koloru,rozmiaru i ilości produktów, imienia i nazwiska odbiorcy, dokładnego adresy dostawy, kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail Zamawiającego.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz

w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.10. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz- w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji- faktur korygujących VAT.

5.11. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie

5.12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

 

 

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wskazane są w czasie składania Zamówienia. Koszt wysyłki przy przelewie wynosi 17 zł brutto, przy pobraniu 22 zł brutto. Koszt wysyłki Palety uzgadniany jest z koordynatorem sprzedaży firmy Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Firmy.

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu WWW.AXERSPORT.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego ING BANK 30105014451000002291763700.

b) zapłata gotówką podczas osobistego odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Firmy

c) wyboru płatności za pobraniem 

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie i wysyłając je na adres Ul.Glinik 193, 31-990 KRAKÓW podany w niniejszym Regulaminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@axer-sport.pl

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Ul. Glinik 193, 31-990 Kraków

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać spakowany w oryginalne opakowanie, zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów w czasie objętym gwarancją

9.1. Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność

z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres REKLAMACJE@AXERSPORT.PL lub na adres ul.Glinik 193, 31-990 Kraków. Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9.4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fabryczną lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej- od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

9.5. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

9.6. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:

a) przesyłkę listowną na adres Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul.Glinik 193, 31-990 Kraków

b) przez kontakt telefoniczny pod nr tel. 12 645 6000, 12 648 80 90

c) kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres reklamacje@axer-sport.pl

d) formularz reklamacyjny znajduje się w linku poniżej

http://axersport.iai-shop.com/data/include/cms/nowy_protok_reklamacyjny_rp.pdf

9.7. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

9.8. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z działań:

a) wymiany produktu na nowy

b) naprawy produktu

c) obniżenia ceny produktu

d) odstąpienia od umowy- o ile wada ma charakter istotny

Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.

Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

9.9 Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym proszę o zwrócenie uwagi, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

 

9.10 Wymiana towaru niezgodnego z oczekiwaniami klienta

W przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i upłynie termin do odstąpienia od umowy określony w punkcie 8.1 Regulaminu, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa Klient.

9.11 W przypadku odstąpienia od umowy i reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

 

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ul.Glinik 193, 31-990 Kraków, mailowo pod adres biuro@axersport.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej

z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania o tym Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Polityka prywatności

11.1 Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu poprawy            i usunięcia ich z bazy.

11.2 Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą.Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Axer Sport Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Niniejszy regulamin spełnia wymogi określone ustawą z dnia 185 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204 z póż.zm.)

12.5 We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach Konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

12.6. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

12.7. Korzystanie z serwisu www.axersport.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności sklepu.

pixel